image

Tre aktuella projekt

Ladda ner "tre aktuella projekt" som PDF här.

1: Y-Allas Väg Till Arbete

Projektbeskrivning:
Projektets övergripande syfte är att verka för ökad sysselsättning och minskat utanförskap inom gruppen utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Målsättningen och resultat är individuellt anpassade handlingsplaner och deltagare med motivation att ta sig till anställning samt att hitta vägen dit.

I Yallas väg till arbete ökar vi deltagarnas självkänsla genom att tillsammans hitta varje enskild individs unika kompetenser, kvaliteter och kunskaper samt utvecklingsområden och möjligheter. 

En deltagarperiod pågår i 6 månader och innehåller bl a branschinriktad svenskundervisning, livsmedelshantering, coachning, arbetskultur samt arbetsmarknads- och samhällsinformation kombinerat med praktisk arbetsträning inom storköksverksamhet. Allt detta sker i en vacker miljö på Drömmarnas Hus som präglas av sammanhang, tillhörighet och lyhördhet.

Varje deltagare lämnar projektet med en dokumenterad kompetenskartläggning som utgångspunkt för att fatta välgrundade beslut i sin fortsatta bana till arbetslivet.

Intag och projektstart sker 2 gånger om året med max 14 deltagare per period. Löpande intag sker i mån av plats.


Målgrupp:
Kvinnor boende i Malmö Kommun som står allra längst från arbets-marknaden. Deltagarna är födda utanför OECD/EU-området, i olika åldrar, varierande språkkunskaper och vistelsetid i Sverige. Generellt är de hemmaarbetande med stort ansvar för hushåll och familj. Gemensam nämnare för deltagarna är låg utbildningsnivå och liten arbetslivserfarenhet. De saknar efterfrågad utbildning, är arbetslösa och ingår inte i etablerings-uppdraget eller Jobb- och utvecklingsgarantin.


Metodik:Den huvudsakliga metoden kretsar kring det kooperativa arbetssättet där vi fokuserar på ”att lära genom att göra” och att uppleva sitt eget lärande. Efter projektets tematiskt upplagda moment utvärderar vi och förbättrar i en oändlig utvecklings- och lärprocess. Genom detta arbetssätt (ansvarstagande, delaktighet, samarbete etc.) blir den enskilde deltagarens kompetens, bidrag och åsikt viktigt och hennes självkänsla och självständighet stärks. Det kooperativa arbetet utgör likaså grunden för en värdefull och mer professionell identitet för deltagarna.
 

2: Yalla Sofielund

Projektbeskrivning:
Yalla Sofielund innebär en uppskalning av Yalla Trappans koncept där beprövade metoder implementeras på nya innovativa sätt i Sofielundsområdet. Yalla Sofielund kan, precis som Yalla Trappan på Rosengård i dess nuvarande form, leda till att långvarigt utanförskap bryts och att en introduktion till arbetsmarknaden påbörjas. 

Syftet är att genom systematisk samverkan mellan kommun, statliga myndigheter, näringsliv och den idéburna sektorn skapa fler och långsiktiga arbetstillfällen och en öppen arbetsmarknad för de som idag står långt från arbetsmarknaden till följd av en sammansatt problematik. 

Målsättningen är att skapa fler anställningstillfällen och ett närmande till arbetsmarknaden för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Projektet erbjuder praktisk arbetsträning och språkträning som varvas med praktiska inslag om arbetsliv och arbetsmarknad samt stöd till att gå vidare till annan utbildning eller arbete. Den praktiska arbetsträningen sker inom flera områden, ”verkstäder” som bygger på redan befintliga kunskaper och/eller intressen hos deltagarna i projektet. Nuvarande verkstäder med arbetsträning är:
* Kafé & lunchservering
* Lokalvård
* Yalladoulor
* Sömnad och textilier med inriktning återbruk
* Möbelrenovering


För dig som vill veta mer, kontakta projektledaren:

Louise Johnsson-Zea 072-961 01 36.
Följ Yalla Sofielund på Facebook här.

3: Yallas jämställda hem

Projektbeskrivning: 
Syftet med projektet är att ge ensamkommande barn i familje- eller HVB-hem kunskap om arbetet i hemmet och stärka deras relationer med familjehemmet. 

Målsättningen är att de ensamkommande barnen ska ha ökad kunskap om vad jämställdhet är och innebär i det svenska samhället samt hur de gör medvetna val som påverkar hälsan, ekonomin och miljön på ett positivt sätt, för dem själva och för samhället.

Deltagarna ges en tryggare grund för framtiden då de utvecklas individuellt och i en positiv gemenskap samtidigt som de lär sig det fundamentala i att hantera hemmet och vardagen. De tränar sig även i det svenska språket, aktiveras utanför familje- eller HVB-hemmet och stärks som individer. 


Projektet har 2 parallella grupper med möjlighet till 8 deltagare i varje grupp. En deltagarperiod motsvarar 1 grundskoletermin och är förlagd till efter skoltid 2 kvällar i veckan.

yALLAS AMBASSADÖRER

Vill du/ni veta mer om Yalla Trappans verksamhet, vår metod och om hur det är att arbeta på ett arbetsintegrerande socialt företag? Då finns möjligheten att anlita en av Yallas ambassadörer!
LÄS MER

Sammanfattning Y-allas väg

Projektet Y-Allas Väg Till Arbete – huvudsyfte är, att verka för ökad sysselsättning och minskat utanförskap inom gruppen utrikesfödda kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Genom detta arbetssätt (ansvarstagande, delaktighet, samarbete etc.) blir den enskilde deltagarens kompetens, bidrag och åsikt viktigt och hennes självkänsla och självständighet stärks. Det kooperativa arbetet utgör likaså grunden för en värdefull och mer professionell identitet för deltagarna.

Vad får du som deltagare?
Arbetsmarknadskunskap, arbetskulturutbildning, branschinriktad svenskundervisning med inriktning mot restaurang och storhushåll, livsmedelshantering, servering och catering samt praktisk arbetsträning inom storkök. Vid avslutad projektinsats får du ett intyg på deltagande och kursinnehåll, referenser samt kompetens-kartläggningsdokumentation för vidare planering med Arbetsförmedlingen.

Hur kan man ansöka till projektet?
Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen

Målgrupp Sofielund

I projektet Yalla Sofielund har människor som till stor del levt i utanförskap till följd av bristande språkkunskaper, social och/eller psykisk ohälsa, lång arbetslöshet eller sjukskrivning möjligheten att få en ökad förståelse för vad arbete innebär.

Metodik Sofielund

Det pedagogiska arbetssätt som ska tillämpas inom projektet Yalla Sofielund bygger på tidigare erfarenheter från Trappan-projekten, projektet Y-allas väg till arbete och Yalla Trappans permanenta verksamhet. Det har skapats en unik metod och kultur för lärande som visat sig vara nyckeln till lärande, självkänsla, egenansvar och yrkesidentitet och som är anpassad för målgruppen med sammansatt problematik. Boken ”Yalla Trappan - så gjorde vi” kommer att användas som pedagogiskt stöd under projektet. 

Intag sker löpande i mån av plats.

Målgrupp jämställda hem

Nyanlända ensamkommande barn i familje- eller HVB-hem som har blivit godkända av Socialnämnderna i Malmö stad.

Metodik jämställda hem

Deltagarna undervisas i köket av personal från Yalla Trappan, vilket innebär en viktig resurs i kompetenta medarbetare som i egenskap av pedagoger fungerar som inspiration och förebilder. De har en kulturell och språklig kompetens och förståelse för barnens sätt att tänka. På Yalla Trappan är många nationaliteter representerade och personalen kan med olika språk, erfarenheter och kunskaper bidra med mycket till målgruppen. All personal på Yalla Trappan kommer engageras i projektet.

I projektet genomför deltagarna praktisk och teoretisk undervisning i bl a köket och det är här språkinlärningen sker. Detta görs för att motivera deltagarna att utveckla sina svenska språkkunskaper på bästa sätt. Det finns en tydlig integrering mellan språkundervisningen i de teoretiska och praktiska inslagen i projektet.

Inom ramen för tidigare projekt har Yalla Trappan utvecklat en metod och inte minst en kultur för lärande som är ytterst gynnsam för målgruppen. I Malmökommissionens slutrapport Malmös väg mot en hållbar framtid lyfts Yalla Trappan fram som en förebild för social innovation och hörnpelare i arbetet med att stärka den urbana integrationen.
Yalla Trappans metodik bygger på demokratiskt deltagande, lära genom att göra, delaktighet, empowerment, folkbildning och ett deltagande baserat på individens förmåga.

Detta projekt stärker ensamkommande barn språkligt och socialt och ger dem viktiga verktyg för en vardag i det svenska samhället.

TIDIGAR PROJEKT

Mera Yalla - där behovet finns

Med utgångspunkt i boken Yalla Trappan, så gjorde vi kan Yalla Trappan och ABF Malmö genom Christina Merker-Siesjö, ordförande på Yalla Trappan, erbjuda tjänster kopplade till utbildning, utveckling och rådgivning till den som vill medverka till att det startas nya arbetsintegrerande sociala företag.
LÄS MER

KONTAKT Y-Allas väg

Projektledare:
Frida Hejdedal 0720-80 89 60

I projektet arbetar även:
Fatme Ibrahim - handledare
Zeina Doulani - handledare
Siri Troberg – svenskpedagog
Johan Alexandersson - köksansvarig

Vi finns på plats vardagar Kl: 8 16

Adress:
Y-allas väg till arbete/Yalla Trappan
Frölichs väg 4
213 68 Malmö
org.nr 802446-9044

Instagram: #yallasvag
Facebook: Y-allas Väg Till Arbete

Kontakt Sofielund

Projektledare:
Louise Johnsson-Zea 0729- 61 01 36
Projektadministratör:
Mia Svenning 0729- 61 01 37

I projektet arbetar även:
Jnor – handledare sömnad
Khadige Ali – handledare kafé och luncservering
Skenderije Sakirovska – handledare lokalvård
Christina Merker-Siesjö – ansvarig för Yallas Kunskapscenter
Karin Höög – pedagog möbelrenovering
Lena Cederlund – pedagog lokalvård
Malin Davidsson – pedagog kafé och lunchservering
Maria Hogenäs – pedagog Yalladoulor
Åsa Ritter – pedagog sömnad och textilier
Mats Johansson - ekonom

Kontakt jämställda hem

Projektledare:
Anna Wegelius 0708- 60 42 18

I projektet arbetar även:
Sherin Hama – pedagog/handledare
Thagrid El Ali – pedagog/handledare
Daniel Feroz – pedagog/handledare
Diverse intressanta externa inspirationskällor.

Följ Yallas jämställda hem på Facebook här.

Rötterna

De första projekten, som utgjorde startskottet till Yalla Trappan finns här.