image

FÖRENINGENS STADGAR

§ 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Yalla Trappan.

§ 2 Föreningens säte. Föreningen har sitt säte i Rosengård, Malmö.

§ 3 Föreningens syfte. Föreningens syfte är att verka för: att skapa och driva mötes- och marknadsplatser på Rosengård, Malmö, som stärker människors möjligheter till arbete och utbildning samt självkänsla och självförtroende och demokratisk påverkan i samhället. Föreningen ska arbeta efter kooperativa principer som bygger på och stärker samarbete mellan medlemmarna, med föreningens samarbetsparter liksom med det omgivande samhället i övrigt.

§ 4 Medlemskap. Alla som accepterar föreningens stadgar kan bli medlemmar. Föreningen är öppen både för kvinnor och män, men i föreningens arbetsgrupper får det endast finnas kvinnor. Medlem blir den som betalar in medlemsavgiften. Ett medlemskap ger en röst på årsmötet. Man kan teckna familjemedlemskap. Familjemedlemskap ger en röst på årsmötet. Även organisationer och föreningar kan bli medlemmar.Medlemmar som motarbetar eller skadar föreningens syften och verksamheter kan uteslutas av årsmötet.

§ 5 Årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ordinarie årsmötet ska äga rum i mars månad. Det konstituerande mötet den 20 april 2009 fungerar som föreningens första årsmöte. Kallelse till ordinarie årsmöte ska göras per mail eller per brev till medlemmarna, tidigast en månad – senast två veckor före mötet ska äga rum. På det ordinarie årsmötet ska följande dagordning behandlas:


Öppning
- Utse mötesordförande och mötessekreterare
- Utse två justerare och rösträknare
- Fastställa röstlängd
- Fråga om mötets utlysning (kallelse)
- Fastställa dagordningen
- Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
- Revisorernas berättelse
- Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår
- Fråga om hantering av uppkommet överskott eller förlust
- Budget och verksamhetsplan för pågående verksamhetsår
- Beslut om medlemsavgifter
- Förslag och frågor från medlemmarna
- Val av styrelse och revisorer
- Val av valberedning
- Övrigt
Avslutning


§ 6 Extra årsmöte. Extra årsmöte hålles när styrelsen så beslutat eller när minst hälften av medlemmarna har begärt detta. Kallelse till extra årsmöte skickas ut högst en månad före, minst en vecka innan mötet ska äga rum.

§ 7 Styrelsen - arbetsgrupper. Föreningens styrelse väljs av årsmötet och har ansvar för den övergripande ledningen av föreningens verksamhet.


Styrelsen ska bestå av:

- Ordförande
- Sekreterare
- Kassör
- Upp till sex (6) ytterligare ordinarie ledamöter
- Vice ordförande, vice sekreterare och vice kassör är funktioner som kan finnas i styrelsen.
- Antalet ledamöter ska vara ojämnt.
- Suppleanter (ersättare)
- Minst tre (3), högst sex (6) suppleanter.

Styrelsens mandatperiod är: för hälften av ledamöterna två år och för hälften ett år. För suppleanterna är mandatperioden ett år. Under föreningens första verksamhetsår är mandatperioden ett år. Styrelsen är beslutsför då minst hälften ledamöter närvarar och deltar i beslut. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Styrelsen kan delegera ansvar till arbetsgrupper för utveckling och drift av föreningens olika aktiviteter och verksamheter. Arbetsgrupperna rapporterar till styrelsen och kan adjungeras till styrelsens sammanträden. Arbetsgrupperna kan inom sig – bland varandra – utse en ordförande, samordnare eller motsvarande.


§ 8 Revisorer. Årsmötet utser föreningens revisorer:

Två ordinarie revisorer, varav en intern inom föreningen och en extern utanför föreningen, samt två revisorssuppleanter. Revisorerna har, på årsmötets uppdrag, ansvar för granskning av föreningens ekonomiska förvaltning och räkenskaper.

§ 9 Valberedning. Årsmötet utser en valberedning som ska bestå av minst två och högst tre personer.

§ 10 Årsredovisning – överskott/vinst. Styrelsen har ansvar för att föreningens årsredovisning (årsbokslut och verksamhetsberättelse) sammanställs och översänds till föreningens revisorer senast en månad före datum för årsmötet. Styrelsen föredrar årsredovisningen för årsmötet för godkännande och ansvarsfrihet.

§ 11 Ändring av stadgar. Ändring av stadgarna kan ske efter beslut av två årsmöten varav ett ska vara ordinarie.

§ 12 Verksamhetens upplösning. Föreningen och föreningens verksamhet kan upphöra efter beslut av två årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Eventuella överskott, efter det att föreningens eventuella skulder är reglerade ska tillfalla annan verksamhet på Rosengård i Malmö med liknande syften som föreningens.

FÖRENINGENS STYRELSE

Christina Merker Siesjö
Ordförande

Lars Svensson
Kassör

Eva Hartman
Ledamot

Anna Balkfors
Ledamot

Elin Dagerbo
Ledamot

Göran Broberg
Ledamot

Fadi Barakat
Ledamot

Sashine Yakut
Suppleant

Magdalena Musiala
Suppleant

Mattias Lemme, pwc
Revisorer

Ulla Herbert
Intern revisor